Аналіз методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік.

Відповідно до річного плану роботи школи у 2012-2013 навчальному році школа працювала над проблемою «Впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес» . Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій , використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації . Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь , виробленню цінностей , створенню атмосфери співробітництва, взаємодії дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

У 2012-2013 навчальному році атестувалося 4 вчителя : Архіпов В.І. ( Вища категорія та підтвердження звання «Старший вчитель»), Інякіна Т.В. ( підтвердження І категорії ), Мошонська С.М. ( підтвердження І категорії та звання «Старший вчитель»), Черепеня Л.В.(Вища категорія).

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки Інякіна Т.В. (заочна форма навчання в ЛОІППО з хімії ; Мошонська С.М. (заочна форма навчання в ЛОІППО з початкового навчання), Черепеня Л.В.( заочна форма навчання в ЛНУ з початкового навчання), Архіпов В.І. (заочна форм навчання в ЛНУ з історії.

Для всіх вчителів були проведені консультації з планування , ведення шкільної документації, впровадження профільного навчання в старших класах у системі з особистісно орієнтованим навчанням .

Починаючи з жовтня проведено предметні тижні з навчальних дисциплін , шкільні та районні олімпіади , конкурси «Учитель року» та «Учень року». В районному конкурсі «Учитель року» приймала участь вчитель української фізики Васильченко Н.С. В районному конкурсі «Учень року» приймав участь учениця 10 класу Барсегян Анастасія . В районному конкурсі «Класний керівник року» приймала участь Інякіна Т.В. В конкурсі «Парк педагогічної майстерності» приймала участь вчитель математики Мошонська Є.О. На районному семінарі психологів і соціальних педагогів на тему «Торгівля людьми» виступала Філатова К.М. Також вона виступала на колегії директорів по темі «Робота психологічної служби в школи». Кузовлєв Д.О. брав участь в конкурсі «Педагогічні таланти серед молодих учителів». На семінарі молодих вчителів в Валуйській школі виступала Стешенко Л.М. з презентацією на тему «Використання ІКТ в початкових класах».

Проводилось моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів 2 класу з російського читання, учнів 4 класу з математики, російського читання та учнів 10 класу з історії Украіни, математики,української мови та літератури.

Директор школи Балабай О.І. протягом року проводила інструктивно-методичні наради . Заступник директора з навчально-виховної роботи Мальцева І.М. проводила заняття з семінарів – практикумів, індивідуальні методичні консультації , знайомила вчителів з новими інструкціями, положеннями, листами Міністерства освіти і науки України, контролювала усю методичну роботу, яка проводилась у школі .

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

В школі є всі умови для навчання і виховання обдарованих дітей. Постійно працює комісія з вчителів предметників , які виявляють обдарованих учнів у школі через анкетування, бесіди з учнями, батьками та класними керівниками, через шкільні заходи, конкурси, турніри, фестивалі, олімпіади, спортивні змагання. З цими учнями постійно працюють вчителі: їх заохочують для участі не тільки в шкільних заходах, а і в районних та обласних; готують до олімпіад; допомагають розвивати і удосконалювати їх здібності . В школі працюють консультативні пункти для роботи з обдарованими дітьми в позаурочний. Цих учнів нагороджують грамотами, подяками, дипломами та призами; висвітлюють на сторінках шкільної та районної газети в ході різних виховних заходів.

Шкільний методичний кабінет проводив таку роботу: 1) створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи вчителів, забезпечує їх необхідною науково-методичною літературою, організовує для них консультації; 2) розглядає і рекомендує до затвердження план роботи методичних комісій; 3) допомагає в організації роботи шкільних теоретичних семінарів для вчителів та інших форм колективної методичної роботи; 4)організовує роботу щодо надання методичної допомоги молодим вчителям.

Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності викладачів, активацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості наукових досліджень, науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками.

Система методичної роботи має велике значення для підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів. Ця робота була спрямована на підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності вчителів.

Структура методичної служби.

педагогічна рада ;

методична рада;

методичні комісії : філологів, математики і фізики, вчителів початкових класів, класних керівників;

педагогічні майстерні;

інформаційна і психологічна служби.

Завдання, які постають перед методичною роботою :

кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів , виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впроваджені;

створення , апробація та впровадження в практику нових навчальних програм.

Зміст і форми роботи керівника методичної комісії

Складання індивідуального плану роботи з урахуванням його потреб і можливостей.

Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.

Спільні відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх аналіз.

Складання рекомендації щодо самоосвіти.

Ознайомлення з науково-методичною літературою.

Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших вчителів.

Допомога у роботі з «важкими» дітьми та сім’ями.

Залучення керівника МК до методичної, громадської та інших видів роботи в школі.

Виходячи з результатів діагностики, планують структуру методичної роботи, розробляють інструктивно-методичні матеріали, рекомендації на допомогу в організації робіт з молодими вчителями та їхніми наставниками.

Протягом року в школі працювали 3 методичні комісії вчителів : МК вчителів початкових класів ( керівник Стешенко Л.М. – І категорія ), МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Христосенко І.В.– І категорія), МК вчителів природничо-математичного циклу (керівник Мошонська Є.О. – ІІ категорія) і методична комісія класних керівників ( керівник Бережна І.І.- І категорія). Згідно з річним планом кожна МК працювала над проблемами , які були спрямовані на :

1. Розвиток педагогічної творчості;

2. Розвиток пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей учнів ;

3. Робота з обдарованими дітьми

Основними завданнями методичної роботи є :

• організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;

• проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення творчих можливостей педагогів , вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

• інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, науки і перспективного педагогічного досвіду;

• залучення вчителів до науково-дослідницької роботи в статусі методистів-кореспондентів відповідних відділів та кафедр обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти ;

• проведення інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек , банків педагогічної інформації тощо ;

• організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність учнівських наукових товариств, підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін, турнірів юних науковців тощо ;

• аналіз стану викладання предметів і навчальних курсів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти.

Аналіз навчально - виховної роботи.

Діяльність Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 у 2012-2013 навчальному році була спрямована на виконання Комплексної програми розвитку освіти району на 2012-2013 рік.

Перед колективом було поставлено такі завдання:

Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.

Формування цінностних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я. Продовження роботи з забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.

Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.

Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань.

Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості учнів.

Все заплановане було виконане з урахуванням поточних змін. Багато заходів були пропоновані РВО. Завдяки наполегливій праці педагогів школи усі учні були охоплені середнім навчанням і відвідували школу. На початок року в школі навчалося 199 учні. Школу закінчили 30учнів: з них 9 клас – 17 учнів, 11 клас – 13 учнів.

14 дев’ятикласників були зараховані до 10 класу.

Пройшов набір до І класу, було зараховано 22 учнів. Був збережений контингент учнів на ГПД. Працювали гуртки: вокальний, спортивний, танцювальний, спецгрупа для фізично-ослаблених дітей. Учбові програми згідно з учбовим планом були виконані по всім предметам. За виконанням учбових програм здійснювався своєчасний контроль, З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом 2012-2013 навчального року проведені співбесіди , перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків зв’язного мовлення , позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань. Протягом навчального року школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами. Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій. Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме : тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття. Школою було проведено ряд організаційних заходів щодо впровадження допрофільного та профільного навчання. Учні 8-9 класу поглиблено вивчали окремі предмети . Учні 10 класу навчалися за філологічним напрямом( українська філологія), 11 клас-за універсальним профілем.

На районних олімпіадах отримали:

І місце- Нікітіна Ольга з біології (9 клас)

ІІ місце - Нікітіна Ольга з правознавства (9 клас)

Плаксій Олександр з біології (11 клас)

Барсегян Анастасія з математики ( 10 клас)

Поволоцький Олег з англійської мови(10 клас)

ІІІ місце- Потапова Марина з психології (11 клас)

Нікітіна Ольга з географії та російської філології (9 клас)

Учениця 11 класу Овчаренко МАН на відділенні «Зоології і ботаніки» та захищала роботу «Дослідження проблеми тварин безхатченків в місці Щастя Луганської області».

До державних атестацій було допущено 17 учнів 9 класу і 13 учнів 11 клас , усі успішно здали державні атестації. Учні 11 класу, в складі 11 учнів, здавали ЗНО і всі вступили до навчальних закладів

За високі досягнення у навчанні були нагороджені «Похвальними листами» учні

Клас

Прізвище та ім’я учня

2 клас

Зінченко Анна

Іозефатов Кирило

Рахманов Ілля

Таволжанський Ілля

3 клас

Фоменко Аліна

Гатьман Даніїл

Федорущенко Владислав

Бриков Володимир

Смик Єлизавета

4 клас

Гатьман Олексій

Добреля Альбіна

Тітова Олена

Григорєв Михайло

Лаврушко Едуард

9 клас

Нікітіна Ольга

На виконання Закону України «Про мову» в школі існує 1 україномовний клас. Українською мовою навчається 19 учнів. Функціонував курс за вибором «Основи культури мовлення», «Практикум з правопису української мови» постійно вивчається потреба мешканців мікрорайону школи в вивченні дітьми державної мови (анкетування, співбесіди); щорічно проводиться низка заходів з пропаганди державної мови, історії українського народу, культури.

Шкільний бібліотечний фонд поповнюється учбовою літературою з цього питання, виписуються україномовні журнали, газети.

З 3 по 14 червня були проведені навчальні практики. Під час практики учні засвоювали практичну спрямованість предметів, поглиблювали теоретичні знання.

Аналіз навчальних досягнень учнів приведений в наступній таблиці:

Навчальні досягнення учнів 1-4 класів Петрівської ЗОШ №1

за 2012-2013 навчальний рік

клас

Кількість учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

2

18

4- 22,2%

7- 38,9%

7- 38,9%

-

3

19

6- 31,6%

5- 26,8%

8- 42,1%

-

4

19

5- 26,3%

4- 21,1%

10- 52,6%

-

Всього :

56

15- 26,8%

16- 28,6%

25- 44,6%

-

Навчальні досягнення учнів 5 – 9,10-11 класів Петрівської ЗОШ №1 за 2012 -2013 навчальний рік

клас

Кількість учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

5

16

0

7- 43,%

8- 50%

1- 6,3%

6

17

0

6- 35,3%

11- 64,7%

-

7

18

0

10-55.6%

6- 33,3%

2- 11,1%

8

18

0

6- 33,3%

10- 55,6%

2- 11,1%

9

17

1-5,9%

5- 29.4%

10- 58,9%

1- 5,9%

Всього :

86

1- 1,2%

34-39,5%

45- 52,3%

6- 7%

10

16

0

6- 37,5%

10- 62,5%

-

11

13

0

7- 53,8%

5- 38,5%

1-7,7%

Всього

29

0

13- 44,8%

15- 51,7%

1-3,4%

Збереження контингенту.

На початок 2012-2013 навчального року навчалось у школі - 199 учнів.

Укомплектовано 11 класів, середня наповнювальність класів – 18 учнів.

«Школа майбутнього першокласника»

Педагогічний колектив школи в минулому навчальному році активно працював над організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ. Проведено спільні педагогічні ради, засідання методичного об’єднання вчителів і вихователів, батьківські збори у ДНЗ, семінари та ін. З січня працює у школі «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій залучаються вчителі початкових класів, психолог школи.

При плануванні роботи «Школи майбутнього першокласника» в 2013-2014 н. р. необхідно окремо спланувати роботу з дітьми, що не відвідують дитячі дошкільні заклади, так і з тими, хто відвідує ДДЗ.

Індивідуальна форма навчання

В 2012-2013 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 3 учня(2-4 кл., всі за довідками ВКК обласної лікарні.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Профільне навчання

Для реалізації особистісно – орієнтованого навчального процесу у школі введено профільне навчання. Згідно з бажанням учнів та їх батьків, можливостей кадрового забезпечення та оснащення навчальних кабінетів були визначені профілі: української філології . Аналіз навчальних досягнень учнів показав, що у профільному класі на достатньому і середньому рівні учні засвоювали профільні предмети, на це вплинув контингент учнів даного класу.

Вчителям – предметникам з метою створення ситуації успіху в навчанні урізноманітнити форми та методи навчання, при підготовці до уроків використовувати інноваційні форми та методи навчання.

Кол-во просмотров: 129

Комментарии